Detta är en kort, konkret och teoretiskt ambitiös metodbok för studenter. Boken presenterar fyra vanligt förekommande kvalitativa metoder: intervjuer, fokusgrupper, deltagande observation och dokumentstudier.

I Kvalitativa metoder kompletterar flera pedagogiska infallsvinklar varandra.