Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv diskuterer, hvordan kvalitative metoder inden for sociologien og beslægtede fag har forandret sig i løbet af de sidste 20. Strømninger som konstruktivisme og interaktionisme, der fremstiller sandhed og mening som sociale konstruktioner, stiller forskeren over for nye udfordringer. Nye spørgsmål trænger sig på:

· Hvordan påvirker intervieweren de svar, han eller hun får?

· Hvilke muligheder og begrænsninger giver det interaktionistiske perspektiv på observationsstudier?

· Hvilke konsekvenser får det, at et dokument ikke anskues som noget “i sig selv”, men først får betydning, når det indgår i en social situation?

Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv undersøger, hvad det betyder, når forskeren selv bliver en medspiller i meningsproduktionen, og den virkelighed, der skal beskrives, ikke længere er et stabilt fænomen. Antologien retter sig mod studerende og undervisere på universiteter og andre højere læreanstalter.

Bogen er udkommet i femte oplag.